materiały budowlane

Wzrosty cen materiałów w budownictwie inżynieryjnym

Dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych i niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji zwiększają poziom ryzyka na rynku budowlanym i inwestycyjnym. Coraz trudniej przygotowywać oferty na generalne wykonawstwo, szczególnie w wypadku dużych i długotrwałych inwestycji. Inwestorzy także mają utrudnione zadanie pod kątem zakładania kosztów budowy w swoich projektach. Kluczową kwestią jest zdiagnozowanie i oszacowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju sytuacji.

W najnowszym opracowaniu przygotowanym przez zespół analityków i ekonometryków PMR Prognozy cen głównych materiałów budowlanych, III-IV kw. 2021, zaprezentowano indeksy cenowe oraz dynamiki cen głównych kategorii materiałów budowlanych. Analizie poddano 16 kategorii głównych materiałów budowlanych wykorzystywanych zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i inżynieryjnym.

Inżynieria  – silniejsze wzrosty cen głównie za sprawą stali i asfaltu

Syntetyczne ujęcie agregujące obliczenia wg typów materiałów budowlanych używanych w budownictwie kubaturowym, jak i inżynieryjnym wskazują, że ceny podstawowych materiałów używanych w pracach inżynieryjnych rosną zdecydowanie szybciej w porównaniu z typowymi materiałami wykorzystywanymi we wznoszeniu budynków:

  • w II kw. 2021 r. ceny podstawowych materiałów używanych w budownictwie kubaturowym wzrosły  o 12,5%, podczas gdy analogiczny wzrost cen zestawu głównych materiałów używanych w budownictwie inżynieryjnym sięgnął aż 22,5%;
  • w odniesieniu do początku 2019 r., w połowie 2021 r.  indeks cen materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wzrósł o ok. 16%, podczas gdy indeks cen głównych materiałów używanych w budownictwie inżynieryjnym sięgnął 18,5%.

Prognozowane dalsze wzrosty cen

Modele prognostyczne przedstawione w opracowaniu zostały przygotowane na tle trzech scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, uwzględniających różne kształtowanie się zarówno sytuacji gospodarczej, strony popytowej, jak i podażowej.

Scenariusz bazowy zakłada najbardziej prawdopodobne w ocenie PMR prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych i zmiennych wpływających na poziomy cen materiałów budowlanych. Dodatkowo przedstawione zostały scenariusze wysokich cen (potencjalnie wyższe wzrosty zmiennych objaśnianych) oraz niskich cen (potencjalnie niższe wzrosty zmiennych objaśnianych).

Prognozy na II półrocze 2021 r. zakładają utrzymanie ponad 20% wzrostów w grupie materiałów używanych w projektach inżynieryjnych. Kluczowy wpływ na tą sytuację mają spodziewane silne wzrosty cen prętów zbrojeniowych oraz asfaltu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz bazowy prognoz wskazuje, że na koniec 2021 r. indeks cen materiałów używanych w budownictwie inżynieryjnym dotrze do poziomu  ponad 120 pkt., podczas gdy w wypadku materiałów typowo kubaturowych będą to okolice 117 pkt. (I kw. 2019 = 100 pkt.).